Miljöpolicy

Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

Vi ska i vår verksamhet sträva efter att leverera tjänster och produkter med

en kvalité som gör att vi får nöjda och återkommande kunder.


Målsättningen är att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.


Vi vill också att verksamheten ska kännetecknas av omsorg för våra medarbetares arbetsmiljö och aktivt verka för att minimera de moment som kan innebära ohälsa.


Vår största miljöpåverkan kommer från transporter.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, miljön samt arbetsmiljön i centrum.


Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö, kvalitet samt arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.


Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.


Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.


Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.


Vi ska genom aktivt hälsofrämjande arbete bibehålla det höga frisktalet (antalet långtidsfriska) samt det låga antalet olycksfall och tillbud.

Adress

Ornövägen 24, 132 32 Saltsjö-Boo

E - Post

info@profal.se

Telefon

070-448 52 70

© 2022 Profal AB. All rights reserved | Created by Graffstudio